การตั้งค่าให้เครื่องเราสามารถ VPN ไปยังเ ครืองที่ทำงานได้

ธันวาคม 25, 2010 ใส่ความเห็น

VPN แบบ PPTP (For MOC)

อุปกรณ์ Network
1. ตั้งค่า Fortigate Firewall ให้มี PPTP address เช่น 172.16.1.[xx- yy]
2. ตั้งค่า Firewall Policy Rule ที่ ISA ให้สามารถเห็นเครื่องเราได้
Protocol: FTP, RDP, HTTP, PING …
From: 172.16.1.[xx- yy]
To: เครื่องที่ต้องการให้สามารถมองเห็นได้

เครื่อง Client
1. Connect PPTP ไปที่ขานอก
2. ติ๊กที่ Use Default Gateway on Remote Network ใน TCP/IP Setting ของ VPN connect

หมายเหตุ
1. การติ๊ก Use Default Gateway นี้ จะทำให้สามารถ connect ไปยัง different vlan ได้ แต่จะทำให้ออกเน็ตไม่ได้
ถ้าต้องการ connect ​VPN แล้วออกเน็ตได้ต้องติ๊กตรงนี้ออก แต่ก็จะเข้า different vlan ไม่ได้
2. ถ้า connect ไม่ได้ ให้ตรวจสอบว่าค่า ip ของทุกที่ถูกต้องหรือไม่

หมวดหมู่:เทคโนโลยี

ฟอนต์ไทย และ เทมเพลต สำหรับเอกสารราชกา รค่ะ

ธันวาคม 21, 2010 ใส่ความเห็น
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
box.gifหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ pdf.gif
box.gifคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ pdf.gif
box.gifตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์pdf.gif
box.gif หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word ] [template สำหรับ Open Office Writer ] [ตัวอย่าง ]
box.gif หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word ] [template สำหรับ Open Office Writer ] [ตัวอย่าง ]
box.gif หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word ] [template สำหรับ Open Office Writer ] [ตัวอย่าง ]
box.gif คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Wordpdf.gif

refer: http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htm

หมวดหมู่:เทคโนโลยี

การเซ็ตค่าภาษาไทยสำหรับ phpmyadmin บน wamp หรือ mamp

สิงหาคม 29, 2010 ใส่ความเห็น

เพิ่มโค้ดด้านล่างเข้าไปในส่วนท้ายของการ connection ฐานข้อมูล

$cs1 = “SET character_set_results=utf8”;
mysql_query($cs1) or die(‘Error query: ‘ . mysql_error());
$cs2 = “SET character_set_client = utf8”;
mysql_query($cs2) or die(‘Error query: ‘ . mysql_error());
$cs3 = “SET character_set_connection = utf8”;
mysql_query($cs3) or die(‘Error query: ‘ . mysql_error());

$cs1 = “SET character_set_results=utf8”;mysql_query($cs1) or die(‘Error query: ‘ . mysql_error()); $cs2 = “SET character_set_client = utf8”;mysql_query($cs2) or die(‘Error query: ‘ . mysql_error());
$cs3 = “SET character_set_connection = utf8”;mysql_query($cs3) or die(‘Error query: ‘ . mysql_error());

หมวดหมู่:เทคโนโลยี

ora-01031 insufficient privileges when create view or table

กรกฎาคม 18, 2010 ใส่ความเห็น

Oracle database:
In most cases, the user receiving this error lacks a privilege to create an object (such as a table, view, procedure … etc). Use the following command in sqlplus to add privilege:

 GRANT create table TO appadm;
หมวดหมู่:เทคโนโลยี

How to change IP address on Linux

กรกฎาคม 6, 2010 ใส่ความเห็น

Check the configurations…

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
vi /etc/sysconfig/network

vi /etc/hosts

And restart the interfaces…

/etc/init.d/network restart

หมวดหมู่:เทคโนโลยี

How to set proxy via regedit

กรกฎาคม 1, 2010 ใส่ความเห็น

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]
“MigrateProxy”=dword:00000001
“ProxyEnable”=dword:00000001
“ProxyHttp1.1″=dword:00000000
“ProxyServer”=”http://ProxyServername:80
“ProxyOverride”=”<local>”

If it is greyed out, try following the link http://www.ehow.com/how_6891516_use-server-greyed-out-checked.html

หมวดหมู่:เทคโนโลยี

ปัญหาที่ไม่สามารถ start oracle database ได้

มิถุนายน 26, 2010 ใส่ความเห็น

Problem:
ไม่สามารถ start database
SQL> startup

database mounted
ERROR at line 1:
ORA-16038: log 4 sequence# 11805 cannot be archived ORA-19502: write error on file “”, blockno (blocksize=)
ORA-00312: online log 4 thread 1: ‘/oradata/testdb2/redo01.log’

Solution
Method1
#ทำการ recover database:
SQL> recover database until cancel;
Media recovery complete.
SQL> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

#open database
SQL>alter database open

Method2
#clear archive log
SQL>archive log list;
SQL>select group#, thread#, status from v$log;
SQL>alter database clear unarchived logfile group 4;
#open database
SQL>alter database open

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Problem ORA-00257: archiver error. Connect internal only,until freed.

Cause
เนืองจากพิ้นที่ disk เต็ม

Solution
ลบ archive log เก่าๆ ออก

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
สำหรับกรณีระบบ DPIS

Problem log เต็ม

Solution
Method1

#clear folder เก่าๆ ออก

#เข้าไปใน E:\oracle\product\10.2.0\flash_recovery_area\DPIS35\ARCHIVELOG

#E:\oracle\product\10.2.0\flash_recovery_area\DPIS35SR\ARCHIVELOG

Method2
#ขยาย size ของ log

start sqlplus

C:\set oracle_sid=ชื่อsid

C:\sqlplus sys@=ชื่อ instant as sysdba

 

sql > startup

sql >alter system set db_recovery_file_dest_size=4G;

Problem

redo log group 2 เกิดปัญหา ของ instant dpis35sr

Solution
Method1

start sqlplus

C:\set oracle_sid=ชื่อsid

C:\sqlplus sys@=ชื่อ instant as sysdbas

ql > startup
sql >archive log list ;
sql >select group#,thread#,status from v$log ;
sql >alter database clear logfile group 2 ;
sql >alter database open;

Problem:

SQL> alter database open;
alter database open
*
ERROR at line 1:
ORA-01157: cannot identify/lock data file 29 – see DBWR trace file
ORA-01110: data file 29:
‘/opt/oracle/product/oracle9i/dbs/C:oracleproduct10.2.0oradatapentahoptho_ts.dbf

so to fix it, i did following:

Solution:

SQL>alter database datafile 29 OFFLINE DROP;
SQL>alter database open;

SQL>alter database datafile 29 ONLINE DROP;

Problem:

ปัญหาเรื่องการ recovery

Solution:

> startup mount
> alter database recover until cancel;
> alter database recover cancel; // might say recovery hasn’t started
> alter database open resetlogs;

references: http://oraclethai.blogspot.com/2008/09/ora-00312-online-log-1-thread-1-and.html

หมวดหมู่:เทคโนโลยี